DHSG
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

dhsg logoneu

 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ Ν. 4178/2013 ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

 Από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013 απαγορεύται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.
Σε αυτό εξαίρεση αποτελούν οι εξής κατηγορίες αυθαιρεσιών:
1. που υφίστανται προ της 30.11.1955,
2. που έχουν απαλλαγεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με το ν. 720/1977,
3. που έχουν εξαιρεθεί από την καταδάφιση σύμφωνα με τους νόμους 1337/1983, 1512/1985, 3399/2005,
4. που έχει ανασταλεί η κατεδάφιση σύμφωνα με το ν. 1337/1983 (Τρίτση),
5. που έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης σύμφωνα με τους νόμους 3775/2009 (Σουφλιά) και 3843/2010 (Μπίρμπίλη), καθώς και
6. που έχει περατωθεί η διαδικαδία καταβολής ενιαίου ειδικού προστίμου ή ποσοστού 30% αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Παπακωνσταντίνου).
Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου εξαιρείται μία σειρά από αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης. Ενδεικτικά τέτοιες είναι αυθαιρεσίες οι οποίες υφίστανται σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού, σε παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση χώρους, σε παρόδιες στοές, σε δημόσια κτήματα, σε δάσος-δασική-αναδασωτέα έκταση, στον αγιαλό, σε ρέμα, σε ζώνη παραλίας, σε αρχαιολογικούς χώρους, κτλ, με τις όποιες εξαιρέσεις που συμπεριλαμβάνει ο νόμος.
Πλέον, όπως και με το νόμο 4014/2011, σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές κλπ.) είναι απαραίτητη η επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης ιδιοκτήτη και βεβαίωσης μηχανικού. Με αυτά βεβαιώνεται ότι είτε δεν υπάρχει κτίσμα, είτε δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, είτε αυτές που έχουν εκτελεστεί εμπίπτουν σε μία σειρά από εξαιρέσεις. Η βεβαίωση μηχανικού πρέπει να συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87, με εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις όπως  τα εντός σχεδίου ακίνητα ή εντός οικισμού όπου έχει καταρτιστεί σύσταση οριζοντίου/καθέτου ιδιοκτησίας ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, τα εντός σχεδίου ακίνητα όπου έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής, τα εκτός σχεδίου μη άρτια και μη οικοδομήσιμα και τα ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή. Μεγάλη αλλαγή κατά την κατάρτιση των συμβολαιογραφικών πράξεων αποτελεί το γεγονός ότι πλέον θα προσαρτώνται τα αντίγραφα των σχεδίων της άδειας δόμησης (δηλ.τα εγκεκριμένα από την Υπηρεσία σχέδια) και σε περίπτωση τακτοποίησης και τα νέα σχέδια που θα απεικονίζουν τις νέες χρήσεις ή κατασκευές.
Νέο στοιχείο το Ν.4178/2013 είναι ότι εισάγεται ξανά η δυνατότητα σύστασης καθέτου ιδιοκτησίας στα γήπεδο εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών στα οποία έχουν ανεγερθεί οικοδομές μέχρι την 28/7/2011.
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ
Από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013 ξεκίνησε και η διαδικασία δήλωσης αυθαιρέτων, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους ιδιοκτήτες επιθυμούν να ρυθμίσουν αυθαίρετες κατασκευές ή/και χρήσεις που έχουν ολοκληρωθεί πριν τις 28/07/2011. Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του νέου νόμου λήγει με την πάροδο δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του, δηλαδή στις 8 Φεβρουαρίου 2015. Στο νέο νόμο θα ενταχθούν νέες περιπτώσεις αλλά και οι παλιές οι οποίες είχαν προχωρήσει με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο (Ν/4014/2011). Μπορούν δηλαδή να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος κτίρια των οποίων ο φέρων οργανισμός έχει ολοκληρωθεί και  χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί μέχρι 28/7/2011 καθ’ υπέρβαση είτε των διατάξεων του Ν.1577/85, είτε της οικοδομικής άδειας, είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου, είτε χωρίς οικοδομική άδεια και εφόσον η χρήση του δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορεύονταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής αδείας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης.
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
Ο νέος νόμος 4178/2013 κατηγοριοποιεί τις πολεοδομικές παραβάσεις με βάση τη βαρύτητα της αυθαιρεσίας αλλά και την ημερομηνία κατασκευής. Οι κατηγορίες είναι οι κάτωθι:
1. Παλαιές αυθαίρετες κατασκευές σε κτήρια με αποκλειστική χρήση κατοικίας που υφίστανται προ της 09/06/1975 υπάγονται στις διατάξεις του νόμου και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή παραβόλου ποσού 500€, χωρίς καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου.
2. Παλαιές αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 01/01/1983 υπάγονται στις διατάξεις του νόμου και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή παραβόλου και ενιαίου ειδικού προστίμου.  Δεν εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία ακίνητα ή αυτοτελείς ιδιοκτησίες στις οποίες υφίστανται και μεταγενέστερες αυθαιρεσίες ή αλλαγές χρήσεις.
3. Μικρές αυθαίρετες παραβάσεις, (μείωση ποσοστού φύτευσης έως 5%, αλλαγή διαστάσεων εξωστών με υπέρβαση επιφανείας έως 10%, τοποθέτηση δομικών στοιχείων σε ακάλυπτο, αλλαγή διαστάσεων εξωτερικών ανοιγμάτων, αλλαγή θέσης κτηρίου, παραβάσεις κτηριοδομικού κανονισμού κ.α.) ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών, υπάγονται στις διατάξεις του νόμου και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή παραβόλου ποσού 500€, χωρίς καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου.
4. Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που δεν υπερβαίνουν το 40% της δόμησης και κάλυψης ή/και το 20% του ύψους που προβλέπεται στην οικοδομική άδεια, υπάγονται στις διατάξεις του νόμου και αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή των κυρώσεων με την καταβολή παραβόλου και ενιαίου ειδικού προστίμου.  Στα ποσοστά αυτά συνυπολογίζονται όλα τα αυθαίρετα κτίσματα επί του ακινήτου που ενδεχομένως έχουν υπαχθεί στους προηγούμενους νόμους 3775/2009 (Σουφλιά), 3843/2012 (Μπιρμπίλη) και 4014/2011 (Παπακωνσταντίνου). Επιπλέον, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και όλες οι περιπτώσεις για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία κατά τις διατάξεις των προαναφερόμενων νόμων. Η οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση των αυθαιρέτων της συγκεκριμένης κατηγορίας γίνεται μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτηρίου κατά τις διατάξεις του Ν.3843/2010. 
5. Όλες οι λοιπές αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που δεν συμπεριλαμβάνονται στις προηγούμενες κατηγορίες, υπάγονται στις διατάξεις του νόμου και αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή των κυρώσεων με την καταβολή παραβόλου και ενιαίου ειδικού προστίμου.  Οι κατασκευές της κατηγορίας 5 δύνανται να εξαιρεθούν οριστικά από την κατεδάφιση υπό κάποιες προϋποθέσεις (έπειτα από έλεγχο από ελεγκτή δόμησης και αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης) εντός προθεσμίας επτά (7) ετών. Επίσης, εντός της ίδιας προθεσμίας εφόσον απαιτηθεί, ανταλλάσσεται συντελεστής δόμησης ίσος με την υπέρβαση δόμησης που έχει πραγματοποιηθεί, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας της Τράπεζας Γης.
6. Διάφορες άλλες περιπτώσεις αυθαιρέτων αλλαγών που αναφέρονται στο άρθρο 23 του Ν.4178/2013, μπορούν να ενταχθούν και αυτές στις διατάξεις του. Ενδεικτικά αναφέρεται η διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου με τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, η διαφορετική χωροθέτηση των υποχρεωτικώς προβλεπόμενων από την οικοδομική άδεια θέσεων στάθμευσης κλπ.
 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
Η διαδικασία της υπαγωγής στη ρύθμιση γίνεται αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) που λειτουργεί από 2 Σεπτεμβρίου 2013 από εξουσιοδοτημένο μηχανικό, ο οποίος εισάγει όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν το αυθαίρετο. Ο μηχανικός υποχρεούται μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την πληρωμή του παραβόλου να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραιτήτων δικαιολογητικών τα οποία είναι τα εξής:
1. Αίτηση με την οποία ο ιδιοκτήτης ή ο φερόμενος ιδιοκτήτης αυθαιρέτου αποδέχεται την υπαγωγή του ακινήτου του στα νέα μέτρα.
2. Υπεύθυνη δήλωση με όλα τα στοιχεία του αιτούντος, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, η οποία θα περιλαμβάνει τον αριθμό οικοδομικής άδειας και έτος έκδοσης εφόσον υπάρχει. Θα αναφέρονται επίσης οι αυθαίρετες κατασκευές, η χρήση του ακινήτου, η χρονολογία ολοκλήρωσης της αυθαίρετης κατασκευής και εάν πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία.
3. Αντίγραφο του τελευταίου Ε-9, στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο στο οποίο υπάρχει το αυθαίρετο, ανεξαρτήτως εάν έχουν δηλωθεί οι αυθαίρετες κατασκευές.
4. Τεχνική έκθεση που συντάσσει ο εξουσιοδοτημένος αρμόδιος μηχανικός, στην οποία θα γίνεται περιγραφή του αυθαιρέτου ως προς το εμβαδόν και τη χρήση.
5. Φωτογραφίες αυθαιρέτου.
6. Εγκεκριμένα σχέδια οικοδομικής αδείας (όπου υπάρχει) πάνω στα οποία θα σαποτυπώνονται και οι αυθαιρεσίες ή τοπογραφικό διάγραμμα και σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης (όπου δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή έχει χαθεί)
7. Δημόσια έγγραφα ή/και αεροφωτογραφίες για την απόδειξη παλαιότητας της αυθαίρετης κατασκευής ή αλλαγής χρήσης.
8. Δελτίο δομικής τρωτότητας ή μελέτη στατικής επάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
9. Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο (εξαιρουμένων των κατοικιών)
10. Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από 500-10.000€. Το ύψος του καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία και την επιφάνεια του αυθαίρετου κτίσματος. Το ποσό συμψηφίζεται με το αναλογούν πρόστιμο, που θα καταβληθεί στη συνέχεια και δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.
11. Έντυπο υπολογισμού του προστίμου για το αυθαίρετο κτίσμα. 
Οι δηλώσεις που έχουν υπαχθεί και ολοκληρωθεί κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011 δε τροποποιούνται. Δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν.4178/2013 μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, η οποία υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο  μηχανικό στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ. Έπειτα από την καταβολή του ποσοστού ανταπόδοσης (έως 3% του παραβόλου) εκδίδεται νέα πράξη ολοκλήρωσης της υπαγωγής κατά τις διατάξεις του ν.4178/2013. Έτσι δίνεται η δυνατότητα, έπειτα από τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτηρίου, για οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση όπου αυτό είναι δυνατόν βάσει διατάξεων, αλλά και η κατοχύρωση της τακτοποίησης του ακινήτου λόγω της εκκρεμούς μη δημοσίευσης απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα του Ν.4014/2011.
Οι δηλώσεις που έχουν υπαχθεί κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011  και δεν έχουν ολοκληρωθεί υπάγονται στις διατάξεις του νέου νόμου με νέα αίτηση προκειμένου να ολοκληρωθούν έπειτα από την πληρωμή του ποσοστού ανταπόδοσης υπέρ ΤΕΕ και του ενιαίου ειδικού προστίμου. 
 
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Το παράβολο δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση, εκτός από τις κατηγορίες 1 και 3 που είναι 500€, για όλες τις άλλες κατηγορίες υπολογίζεται ως εξής:
500€ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 50 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 100 τ.μ.
1.000€ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση άνω των 50 τ.μ. και μέχρι 100 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 200 τ.μ.
2.000€ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 1.000 τ.μ.
4.000€ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ.
8.000€ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ.
10.000€ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση άνω των 5.000 τ.μ.
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου είναι αντίστοιχος με του Ν.4014/2011. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση καταβάλλεται ενιαίο ειδικό πρόστιμο το οποίο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της αυθαίρετης κατασκευής επί την τιμή ζώνης , ανεξαρτήτως χρήσης αυτού, επί το συντελεστή 15% και επί τους συντελεστές ανάλογα την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου.
Για αυθαίρετες κατασκευές που αποδεδειγμένα προϋφίστανται της 01/01/1983 καταβάλλεται ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
 Για αυθαίρετες κατασκευές  από 01/01/1983 έως 31/12/2003 καταβάλλεται ποσοστό 80%  αντίστοιχα.
Για τον υπολογισμό για όλους τους χώρους σε υπόγειες στάθμες, πατάρια και σοφίτες όπως ορίζονται στο Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.4067/2012), εφαρμόζεται ο μειωτικός συντελεστής 50%.
Για παραβάσεις που δεν ανήκουν στην Κατηγορία 3 και για παραβάσεις που δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου (τ.μ) καταβάλλεται παράβολο 500ευρώ και το ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό (προϋπολογισμός έως και 15.000 ευρώ θεωρείται μία παράβαση και καταβάλλεται πρόστιμο 500ευρώ). Ο αριθμός των παραβάσεων προκύπτει από το πηλίκον του συνολικού προϋπολογισμού δια 15.000ευρώ, στρογγυλοποιούμενο προς τα άνω.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Σε ότι αφορά στον τρόπο αποπληρωμής των προστίμων οι δόσεις μπορούν να είναι είτε εξαμηνιαίες είτε μηνιαίες ανάλογα με την δυνατότητα των πολιτών. Συγκεκριμένα, και μ δεδομένο ότι ο Ν/4178/2013 δημοσιεύθηκε στις 8/8/2013:
Σε περίπτωση υπαγωγής έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του πρώτου εξαμήνου από τη δημοσίευση του νόμου δίνεται προθεσμία 102 μηνών ή 17 εξαμήνων από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου
Σε περίπτωση υπαγωγής έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του  δευτέρου εξαμήνου από τη δημοσίευση του νόμου δίνεται προθεσμία 84 μηνών ή 14 εξαμήνων από την πρώτη εργάσιμη μέρα του  δευτέρου εξαμήνου
Σε περίπτωση υπαγωγής την τελευταία εργάσιμη μέρα του  τρίτου εξαμήνου από τη δημοσίευση του νόμου δίνεται προθεσμία 60 μηνών ή 10 εξαμήνων από την πρώτη εργάσιμη μέρα του  τρίτου εξαμήνου
Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, μέσα στο πρώτο εξάμηνο, παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού προστίμου ενώ εάν καταβληθεί το 30% του προστίμου μέσα στο πρώτο εξάμηνο, η έκπτωση περιορίζεται στο 10% του προστίμου.
Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 50€ και στα 300€ η αντίστοιχη εξαμηνιαία.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του συνολικού ποσού του εξαμήνου το ανεξόφλητο ποσό προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.
 
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Στον παρόντα νόμο προβλέπονται μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού.  Συγκεκριμένα:
Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω καθώς και άτομα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες καταβάλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
Άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και άτομα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, κάτω από συγκεκριμένα  εισοδηματικά κριτήρια, καταβάλουν το 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου όσον αφορά την ένταξη της κύριας κατοικίας τους στον παρόντα νόμο.
Παλλινοστούντες ομογενείς, γραμμένοι σε μητρώα και δηματολόγια, καθώς και μόνιμοι κάτοικοι Θράκης, καταβάλουν το 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου όσον αφορά την ένταξη της κύριας κατοικίας τους στον παρόντα νόμο.
Τέκνα παλλινοστούντων ομογενών, εγγεγραμένων στα μητρώα ή στα δηματολόγια, καταβάλουν το 50% του ενιαίου ειδικού προστίμου όσον αφορά την ένταξη της κύριας κατοικίας τους στον παρόντα νόμο.
Πολύτεκνοι καταβάλουν το 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου όσον αφορά την ένταξη της κύριας κατοικίας τους στον παρόντα νόμο. Επίσης, πολύτεκνοι καταβάλουν το 50% του ενιαίου ειδικού προστίμου όσον αφορά την ένταξη της δευτερεύουσας κατοικίας τους στον παρόντα νόμο υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν είναι άνω των 80 τ.μ.
Τρίτεκνοι για την υπαγωγή της κύριας κατοικίας τους καταβάλουν το 30% ενιαίου ειδικού προστίμου κάτω από συγκεκριμένα  εισοδηματικά κριτήρια
Μακροχρόνια άνεργοι για την υπαγωγή της κύριας κατοικίας τους καταβάλουν το 70% ενιαίου ειδικού προστίμου.
 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Όσοι είχαν ήδη κάνει χρήση των διατάξεων του Ν.4014/11 και έχουν καταβάλει ένα μέρος του ειδικού προστίμου θα μπορούν να υπαχθούν στον νέο νόμο με συμψηφισμό των καταβληθέντων ποσών. Επίσης, καταβληθέντα  ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης συμψηφίζονται. Σημειώνεται ότι για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που δηλώνονται στο νόμο, δεν οφείλονται αναδρομικά βεβαιωμένες ασφαλιστικές εισφορές ή άλλοι φόροι. Επιτρέπεται επίσης η σύνδεση των κτιρίων αυτών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Επιπλέον για κατοικίες, κατά τον υπολογισμό της αξίας προκειμένου να επιβληθεί οποιοσδήποτε φόρος (μεταβίβασης, κληρονομιάς, ακίνητης περιουσίας, ΤΑΠ, προσδιορισμό τεκμηρίου διαβίωσης), εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50% για όλους τους χώρους.
Ανείσπρακτα βεβαιωθέντα πρόστιμα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες διαγράφονται μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου. Δικογραφίες που αφορούν αδικήματα, με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις, εφόσον επ’ αυτών δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση τίθενται στο αρχείο. Τέλος, επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή χρήσης για χώρους που έχουν διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3843/2010 και χώρους για τους οποίους είχε περαιωθεί η διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4014/2011.
Αυθαίρετα που δεν θα δηλωθούν κρίνονται κατεδαφιστέα και επιβαρύνονται με πρόστιμο ανέγερσης ίσο με το 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου  επί την τιμής ζώνης. Θα πληρώσουν επίσης πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό  5%  επί της αξίας του αυθαιρέτου όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου  επί την τιμής ζώνης για κάθε χρόνο που μεσολαβεί από την ανέγερση έως την κατεδάφιση του κτίσματος ή την έκδοση άδεια δόμησης ή αναθεώρησης αδείας. Την ίδια επιβάρυνση θα έχουν όσοι υποβάλλουν δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4178/2013 αλλά δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

 

 

Πηγη: ΠΟΜΙΔΑ